14
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی فاز دو

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی فاز دو

مدلسازی آب و هوا در زمان اجرای پروژه و در دوره بهره برداری جهت بررسی تأثیرات بر پروژه

طراحی فاز دو

استفاده از مدلسازی سه بعدی در جهت تأمین نقشه های دیتایل دیزاین

تهیه بی نهایت مقطع، دیدها، برش ها در پروژه با یک کلیک

حرکت در پروژه قبل از ساخت و قدم گذاشتن کارفرما، ذینفعان، خریداران و… و اعمال نظر جهت تأمین نیازها

به اشتراک گذاری مدل برای مشاور، کارفرما و مجری طرح جهت اظهار نظر و دستیابی به IPD[1] (تحویل یکپارچه پروژه)

خطایابی اتوماتیک شامل مدیریت برخوردها، مدیریت انرژی، مدیریت نور، مدیریت فضاها

چک بخشنامه ها و مقررات (ملی ساختمان و مقررات داخلی سازمان ها) به صورت اتوماتیک در طراحی

کاهش هدر رفت مصالحWaste Material Management جهت کاهش هزینه های اجرائی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی

بررسی مصالح مختلف اجرایی جهت برنامه ریزی کاهش هزینه های اجرائی

متره و برآورد دقیق

تهیه مستندات الکترونیکی بسیار قوی

اجرای پروژه های ساخت

تهیه مستندات الکترونیکی ساخت

تهیه سامانه جهت کنترل پروژه به صورت آنلاین و گزارش از عملکرد پیمانکاران

تهیه جریان مالی پروژه به صورت اتوماتیک و تدقیق بودجه

تهیه زمانبندی پروژه و تدقیق آن

گردش اطلاعات ساخت تحت سامانه های اینترنت محور و یکپارچه در یک فایل واحد

کاهش زمان تهیه مستندات اجرای

مدیریت مصالح کارگاهی

مدیریت انبارداری به صورت وب بیس

مدیریت Bill Of Material در پروژه

مدیریت HSE[2] در کارگاه با سامانه اینترنتی جهت افزایش ایمنی در اجرا

گزارش گیری های بین عوامل در پروژه به صورت اینترنت محور

تهیه پرمیت های اجرائی و روند سامانه محور

[1] Integrated Project Delivery

[2] Health Safety Environment