26
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان نیاز های اساسی پروژه شما

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نیاز های اساسی پروژه شما

نکته مهم

BIM یک مدل سه بعدی تهیه شده با نرم افزار Revit نیست!

BIM نرم افزار نیست!

BIM تجملی نیست!

بدون آشنایی با استاندارد ها، رویه ها، دستورالعمل ها و تجربه مناسب در این زمینه اجرای مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه بدون بازگشت می باشد. پس در نظر بفرمایید که تیم منتخب دارای تجارب کافی به پشتوانه اطلاعات از رویه ها دستورالعمل ها باشد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان یک متد فکری است که در جریان سازمان های پروژه محور قرار می گیرد و خدمات بسیار هائز اهمیتی را ارائه می نماید. عموماً پیشنهاد می شود قبل از برگزاری مناقصات و استعلام قیمت از یک شرکت مهندسی مشاور BIM در زمینه شرح خدمات مطلوب در پروژه با توجه به اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان جهت رسیدن به اهداف استفاده گردد. از این رو پیش از شروع به کار ما به کمک سند EIR[1] نیاز های اساسی پروژه شما را شناسایی و برنامه پیاده سازی مناسب BEP خدمتتان ارائه می نماییم. در زیر خدماتی مازاد جهت اجرا در پروژه های شما ارائه می گردد.

*لازم به ذکر است که در راستای افزایش بهره وری پروژه در زمان ساخت و بهره برداری, آموزش های لازم از طرف تیم مدل ساز به پرسنل مد نظر نیاز به ارايه میباشد .

اطلاعات تکمیلی EIR :

 

برنامه کلی پروژه بر اساس استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان

برنامه اولیه طراحی ساخت نگهداری
مدل سازی شرایط موجود      
تخمین هزینه      
مشخص کردن فازهای پروژه      
برنامه ریزی      
آنالیز کارگاه و موقعیت      
بررسی طرح اولیه      
تصویب طرح    
آنالیز انرژی    
آنالیز سازه    
آنالیز روشنایی    
آنالیز مکانیکی    
دیگر آنالیز مهندسی    
تستBREEAM  یا LEED    
اعتبار سنجی کدها    
  هماهنگ سازی طرح های سه بعدی  
  برنامه ریزی برای بهره برداری از سایت  
  طراحی سیستم ساخت  
  ساخت دیجیتال  
  طرح ریزی و کنترل سه بعدی  
    برنامه ریزی نگهداری
    آنالیز سیستم ساخنمان
    مدیریت دارایی
    مدیریت ریسک و خطر
    مدیریت امکانات

 

 

[1] Employer’s Information Requirement