12
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

در ﺗﻌﺮﯾﻒ، اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﻧـﺪارد و ﻣـﺪل توانایی ﻧﺎﻣﺤـﺪودي در  ذﺧﯿﺮه ي اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﯿﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. علی‌رﻏـﻢ  آﻧﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﺪل ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم عملیات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ[35].

بزرگترین مسئله در مورد استفاده از BIM در صنعت قابلیت اشتراک و تبادل اطلاعات بین نرم افزار‌های مختلف است. از آنجا که BIM به عنوان تنها پایگاه داده ای اطلاعات برای یک پروژه در نظر گرفته می‌شود، اطلاعات باید از نرم افزاری به نرم افزار یکپارچه تغییر فرمت دهد. در حال حاضر، ارائه دهندگان نرم افزار به یک فرمت تبادل فایل ایده آل جامع نرسیده اند؛ با این حال، گام‌های قابل توجهی به منظور جلوگیری ازدست دادن داده‌ها انجام شده است. سازمان‌هایی مانند بیلدینگ اسمارت و IAI [1]رهبری این اقدام حیاتی را به عهده گرفته اند. در یکی از این تلاش‌ها، IFC[2] برای ایجاد مجموعه‌ی بزرگ ارائه داده‌های سازگار اطلاعات ساختمان برای تبادل فایل بین برنامه‌های کاربردی صنعت AEC[3] توسعه داده شدند[21].

2. 6. 2 آموزشی

در استفاده از BIM، بزرگترین مشکل آموزش مناسب و درست می‌باشد، چرا که تنها تعداد معدودی از افراد سوابقی حرفه ای در این زمینه دارند. قطعا پرورش متخصصان حرفه ای به کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های برتر در اینحوزه می‌تواند این مشکل را کم‌رنگ‌تر کند. شاید کارفرمایان برای یادگیری کم ترین نگرانی را نسبت به سایرین داشته باشند[8].

3. 6. 2 هزینه

هزینه‌های نرم افزاری و ارتقای سخت افزاری لازم، مهم ترین مانع برای به کارگیری BIM می‌باشد؛ گرچه این نگرانی برای هر تکنولوژی جدیدی شایع است. همچنین معماران و مهندسین بیشتر نسبت به هزینه‌های ارتقای سخت افزار حساسیت نشان می‌دهند[8].از طرفی پیمانکاران نیز هزینه‌های اقتصادی مرتبط با اجرای فرآیندهای BIM را متحمل می‌شوند. سرمایه گذاری اولیه در اجرای شیوه‌های BIM، شامل نرم افزارهای BIM، سخت افزارهای متناسب با این گونه نرم افزارها و همچنین آموزش‌های لازم برای فعال کردن

[1] International Alliance for Interoperability

[2] Industry Foundation Classes

[3]Architecture, Engineering and Construction