17
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان تحلیل پیشنهاد بهای فروشنده[1]

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تحلیل پیشنهاد بهای فروشنده[1]

روش­های دیگر برآورد هزینه شامل تحلیل پیشنهاد بهای فروشنده و تحلیلی از هزینه­ای است

که پروژه باید داشته باشد. در مواردی که پروژه­ها تحت فرآیندهای رقابتی انتخاب می­شوند،

برآورد هزینه اضافی برای امتحان قیمت هریک محصولات، استخراج هزینه­ای که در تخمین هزینه نهایی پروژه مورد

استفاده قرار می­گیرد، توسط گروه همکار پروژه لازم است [5].

7- تحلیل معکوس[1]

بسیاری از برآوردکننده های هزینه، ذخیره­هایی را که فوق العاده اضطراری[2] نیز نامیده می­شوند،

در نظر می­گیرند. این امر، مشکل ذاتی اغراق بالقوه در برآورد هزینه فعالیت­های زمان بندی را دارد.

ذخیره­های اضطرای، هزینه­های برآورد شده­ای هستند که با تشخیص مدیر پروژه

برای رسیدگی به وقایع غیرقطعی پیش­بینی شده،

استفاده می­شوند. این وقایع “ناشناخته های معلوم[3]” بوده و بخشی از محدوده پروژه و مبنای هزینه هستند [7].

یک گزینه برای مدیریت ذخیره اقتضایی هزینه­ها، جمع کردن ذخیره اقتضایی گروهی از فعالیت­های مرتبط در زمان بندی،

به صورت یک ذخیره اقتضایی برای یک فعالیت زمان­بندی است. این فعالیت

زمان بندی ممکن است

مدلسازی اطلاعات ساختمان

Business-Analysis-Professional-Diploma--150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان تحلیل پیشنهاد بهای فروشنده[1]

یک فعالیت با مدت زمان صفر باشد

که در سرتاسر مسیر شبکه برای آن گروه از فعالیت­های زمان بندی قرار می­گیرد و برای حفظ ذخیره اقتضایی هزینه استفاده می­شود.

یک مثال این راه حل برای مدیریت ذخیره اقتضایی هزینه­ها این است که آنها در سطح بسته کاری به یک فعالیت با مدت زمان صفر زمان بندی،

ذخیره اقتضایی، مطابق اندازه گیری مصرف منابع فعالیت­های زمان بندی که دارای مدت زمان غیر صفر هستند، می­تواند تنظیم شود. در نتیجه،

مغایرت هزینه فعالیت­ها در گروه فعالیت­های مرتبط در زمان بندی، به این دلیل که

بر اساس برآوردهای غیر بدبینانه هزینه­ها انجام می­شوند، دقیق­تر هستند.

همچنین، فعالیت زمان بندی ممکن است یک فعالیت فرجه زمانی

در روش زنجیر بحرانی باشد و عمداً به طور مستقیم در پایان مسیر شبکه

آن گروه از فعالیت­های زمان بندی قرار داده شود. با پیشرفت فعالیت­های زمان بندی،

ذخیره اقتضایی، به اندازه مصرف منابع مورد نیاز فعالیت­های زمان بندی که فاق

د فرجه زمانی هستند، می تواند اصلاح شود. بنابراین مغایرت­های هزینه فعالیت­ها در فعالیت­های برنامه زمان بندی چون براساس برآورد هزینه­هایی که بدبینانه نیستند انجام می­شود، دقیق­تر خواهد بود [6].

8- هزینه کیفیت

هزینه کیفیت هم می­تواند برای آماده کردن برآورد هزینه فعالیت­های زمان بندی استفاده شود [5].

3-2-2 برآورد هزینه: خروجی ها

1- برآورد هزینه فعالیت ها