19
مارس

 

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اقلام قابل تحویل

888-150x150

 

ردیف

شرح خدمات اقلام قابل تحویل
1 مطالعه سازمان جهت تدوین بهترین روش سند تدوین فرآیند جدید منطبق با فرآیند مدلسازی اطلاعات ساختمان
گزارش آزمون انتخاب پرسنل درگیر مستقیم در BIM
گزارش معرفی ریسک و مدیریت آن
2 خدمات مربوط به برگزاری طراحی بانک اطلاعاتی لیست وندور
مدل سه بعدی معماری
مدل سه بعدی سازی
مدل سه بعدی تأسیسات برقی
مدل سه بعدی تأسیسات مکانیکی
نرم افزار تحت وب مشاهده مدل بر اساس فضای ابری (این نرم افزار تولید شرکت ما می باشد)
گزارش سیستم همکاری
گزارش مستندات تاریخچه طراحی و همکاری تیمی
گزارشات برخوردها
سناریو های طراحی
گزارش انرژی و نور
گزارش نقاط آساسیش
شبیه سازی نور و انرِژی
مدل زمانی چهار و پنج بعدی(زمان و هزینه)
3 خدمات مربوط به دوره اجرا و مدیریت پروژه نرم افزار تحت وب مشاهده مدل و اطلاعات اجرائی  بر اساس فضای ابری (این نرم افزار تولید شرکت ما می باشد)
نرم افزار کنترل پروژه
گزارشات تداخلات جبهه های کاری
مدل به روز شده زمانی چهار و پنج بعدی(زمان و هزینه)
تاریخچه و مستندات اجرا
نقشه های دو و سه بعدی اجرائی(شاپ)
نرم افزار ارائه پرمیت ها
گزارشات لیست خرید
گزارشات مدیریت انبار
نرم افزار متصل انبار داری
تهیه لایحه تأخیرات به صورت اتوماتیک
4 خدمات مربوط به فروش و تبلیغات انیمیشن، وبسایت، مدل تحت وب، شناسنامه فنی ساختمان، کاتالوگ ساختمان(مباحث ساخت و انرژی)
5 خدمات دوره تعمیر و نگهداری نرم افزار (Asset Information Management)  و نرم افزار O&M  (این نرم افزار تولید شرکت ما می باشد)