25
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمان‌بندی و توالی عملیات ساخت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه زمان‌بندی و توالی عملیات ساخت

برنامه ریزی و زمان‌بندی عملیات ساختمانی یکی از مهمترین موضوعات فرایند مدیریت ساخت می‌باشد.

این تلاشها در حین فرایند ساخت ادامه می‌یابد و بطور مداوم تحت نظر قرار می‌گیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود.

با اضافه کردن داده‌های برنامه زمان‌بندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان می‌باشد،

به آن اضافه می‌گردد. بعد چهارم مدل، به دست اندرکاران پروژه کمک می‌کند تا قادر به تجسم برنامه زمان‌بندی شوند

و عملاً متوجه گردند توالی صحیح عملیات ساخت، تا چه حد در موفقیت پروژه موثر می‌باشد.

برنامه زمان‌بندی چهار بعدی یک ابزار توانمند برای مرحله بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه ریزی شده

با پیمانکاران جزء، طراحان، کارفرما و سایر دست اندرکاران پروژه می‌باشد. تعیین برنامه زمان‌بندی با BIM باعث بهینه شدن توالی عملیات ساخت و مدیریت تدارکات پروژه می‌گردد.

850-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمان‌بندی و توالی عملیات ساخت

تخمین هزینه ساخت

یکی از ویژگی‌های BIM این است که هر جزء تعریف شده در آن، دارای اطلاعات مربوط به طول و عرض و ارتفاع و هر آنچه دیگر که برای تخمین کمی پروژه لازم است، می‌باشد؛ بنابراین با بیرون کشیدن مصالح و اجزاء مدل و مرتبط کردن اطلاعات کمی آنها با برنامه‌های تخمین مالی، می‌توان برآورد دقیقی از قیمت پروژه داشت. طرح و تخمین کمی آن به نحوی به هم وابسته می‌باشند که با اعمال کوچکترین تغییری در طراحی، اثرات کمی و مالی آن به راحتی برای تمام دست اندرکاران پروژه در همان لحظه قابل رویت است. بنابر این، به کمک BIM احتمال جلو افتادن طرح از هزینه پروژه و نهایتاً ورشکستگی پروژه بعید است. در زیر یک .M.T.O مربوط به کانال کشی که در ان سرعت عبور هوا ابعاد کانال و افت فشار و… مشخص است نمایش داده شده: http://8pic.ir/images/06854379268250210254.png

یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان

بسیار متعارف است که پیمانکار جزء و تامین کنندگان مصالح، مدل BIM مخصوص به خود را ایجاد نمایند. این مدل‌ها نسبت به مدل ایجاد شده توسط پیمانکار اصلی، از جزئیات بیشتری برخوردارند و مشتمل بر اطلاعاتی هستند که در اختیار پیمانکار اصلی نیست. اطلاعات مزبور،