26
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان افزونه ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

افزونه ها

نرم افزارهای خاصی ممکن است به صورت “افزونه”

dw-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان افزونه ها

به مدل اضافه شوند. این نرم افزارها دربردارنده الگوریتم هایی

برای تنظیم روابط سیستم های مختلف سازه می باشند.

برای مثال اگر دهانه تیری افزایش یابد، ابعاد کلیه المان

های سازه ای مجددا به صورت خودکار محاسبه خواهند شد یعنی مدل خودش را اصلاح می کند.

اگر مدل به طور کلی در پلان دوران کند، میزان دریافت گرما و اتلاف انرژی مجددا محاسبه می شود. افزونه های دیگر می تواند شامل نرم افزارهای محاسبات انرژی، گواهینامه لید[1]، تخمین هزینه ها و یا برنامه ریزی برای پروژه باشد.

1‌.1‌.1‌ گزارش ها

ایده پردازان بیم خیلی سریع این موضوع که بیم صرفا یک نرم افزار

ترسیم و نقشه کشی است را رد می­کنند. نقشه ها تنها یک شکل از گزارش دهی اند. مانند هر پایگاه داده دیجیتال، بیم می تواند برای مقاصد خاص گزارش های مختلفی ارائه کند. گزارش ها می تواند به صورت دو بعدی، سه بعدی و یا حتی در غالب اعداد و ارقام و توضیحات آنها باشند.

برای مثال معماران می توانند گزارش ها را به صورت سه بعدی جهت ارائه به افراد غیرفنی آماده کنند. یا گزارش های خود را متناسب با استانداردهای دستگاه های ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم به صورت فنی ارائه دهند.

مدیران تسهیلات[2] می توانند به اطلاعات چرخه حیات، نگهداری و تعویض قطعات دسترسی داشته باشند. دسترسی به این اطلاعات در جهت نگهداری بهتر سازه بسیار مفید خواهد بود.

1‌.1‌.2‌ مدل های چهاربعدی و پنج بعدی

مدل می تواند اطلاعات توالی ساخت و طول دوره ساخت را در خود جای دهد. چنین مدلی را چهاربعدی گویند. یک برنامه کامپیوتری می تواند پیشرفت ساخت را به صورت انیمیشن نشان دهد تا کاربر با وارد کردن تاریخ مورد نظر خود، پیشرفت پروژه را مشاهده کند. هزینه ها را نیز می توان به مدل اضافه کرد که در متره برآورد و مهندسی ارزش به کار خواهند آمد. این مدل را مدل پنج بعدی می گویند.

[1] LEED Certification

[2] Facility Managers