10
آوریل

مدلسازی اطلاعات ساختمان دستورالعمل اولویت بندی پروژه های

مدلسازی اطلاعات ساختمان

دستورالعمل اولویت بندی پروژه های

در اولویت دهی پروژه به منظور استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان جهت کاهش “زمان-هزینه” و افزایش کیفیت محدودیت خاصی از بابت انتخاب وجود ندارد. جهت برجسته تر شدن مزایا پیشنهاد می شود از ماتریس زیر جهت امتیاز دهی استفاد شود:

راهنما: در سطر اول جدول زیر امتیاز ها مشخص شده می باشد، امتیاز ها از 1 تا 10 رو به افزایش است. بالاترین امتیاز حاصل از جمع امتیاز های کسب شده اولویت بالاتری برای اجرای مدلسازی اطلاعات ساختمان  را دارا است.

888-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان دستورالعمل اولویت بندی پروژه های

امتیاز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مساحت بنا بر حسب متر مربع 0-10,000 10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 40,000-50,000 50,000-60,000 60,000-70,000 70,000-80,000 80,000-90,000 100,000 و بیشتر
کاربری پرژه مسکونی گردشگری صنعتی اداری تجاری آموزشی درمانی
درصد پیشرفت پروژه 90 و بیشتر 80 70 60 50 40 30 20 10 0
تعداد طبقات 1-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 بیش تر از 20 طبقه
پیچیدگی طراحی تیپ بودن نقشه های معماری بیش از 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های معماری بین 50 تا 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های معماری کمتر از 50  درصد پروژه تیپ بودن نقشه های سازه بیش از 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های سازه بین 50 تا 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های سازه کمتر از 50  درصد پروژه تیپ بودن نقشه های تأسیسات بیش از 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های تأسیسات بین 50 تا 70 درصد پروژه تیپ بودن نقشه های تأسیسات کمتر از 50  درصد پروژه نقشه های بدون تیپ
تراکم جمعیت در ساختمان 1-10 10-30 30-50 50-70 70-100 100-150 150-200 200-300 300-500 500 به بالا
تراکم جمعت در شهر (P/Km2) 1-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 3000-4000 5000-6000 6000-7000 8000-9000 9000-10000 10000-11000
درصد پیش ساختگی 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40 و بالاتر