10
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرم ارزیابی BIM تامین کننده

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرم ارزیابی BIM تامین کننده هدف از این فرم، شناسایی توانایی زنجیره تامین برای تحویل پروژه در یک محیط BIM است و این امکان را برای...

Read More