• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

آموزش

معرفی جلسات و سر فصل ها

انیمیشن کوتاه در رابطه با بیم

معرفی اجمالی مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیانیه منشور پروژه با بیم

چرخه حیات پروژه و بیم

آشنایی با ساخت وساز مجازی

EnglishIran