• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info@sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

4D

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان (زمانبندی)

 

زمانبندی در پروژه های ساخت تبدیل به یک المان غیر قابل اتکا شده است. بدون در نظر گرفتن شرایط پیمانکاران و کارفرمایان به صورت زینتی برنامه های زمانبندی تهیه و عملاً اکثراً بهاجرا در نیامده و نتیجه اش این شده است که در کشور تقریباً 83 درصد پروژه مطابق با برنامه جلو نرفته و شامل تغییرات زیاد شده اند. اگر این برنامه به صورت اصولی نوشته شود بسیاری از ادعاها در پروژه کاهش پیدا می کند و کارفرمایان ما به راحتی می توانند برای دارائی خود برنامه ریزی کنند. بسیاری از پروژه ها به دلیل نا شفاف بودن زمانبندی دچار خسارات زیاد می شوند. از این رو بیم که براساس ساخت و ساز مجازی VDC می باشد با مدلسازی زمان ساخت تحت نام بعد چهارم در تدقیق این برنامه زمانبندی و برنامه ریزی اقدام می کند. از طرفی سامانه های اطلاعاتی PMIS و کنترل پروژه که توسط شرکت ما طراحی شده و بر محور BIM اجرا می شود باعث می شود برنامه زمانبندی به صورت واقعی تر تهیه شده تا ادعا ها در طول پروژه کاهش یابد و از طرفی با ایجاد این سامانه ها پروژه را در زمان تعیین شده تمام نماید .باید دانست که خیلی از فعالان در صنعت ساخت دلیل تأخیرات در پروژه را نبود بودجه مالی می دانند که با این که این مسئله مهمی است و تأثیر گذاری می باشد اما بیشتر دلایل تأخیرات نبود برنامه ریزی مناسب در طول پروزه می باشد.

بعد چهارم بیم با تبدیل اطلاعات عددی به گرافیکی توان انتقال اطلاعات در سطوح مختلف مدیریتی کارفرمایی و پیمانکاری بسیار بالاتر و سریع تر را در پروژه ها ایجاد می نماید از طرفی با سامانه های اطلاعاتی کنترل کامل پروژه را در اختیار مدیران قرار می دهد.

نمونه این زمانبندی که با تلاش بی وقفه همکاران ما به صورت فارسی با تاریخ هجری شمسی اتفاق افتاده را در ذیل مشاهده می فرمایید. باید دانست که تکنولوژی زمانی کارا می شود که با فرهنگ سازمانی و کشوری یک سیستم منطبق شود از این رو بسیاری از خدماتی که شرکت ما ارائه می دهد در راستای دستیابی به این مهم در ابتدا ایرانیزه شده و متناسب با فرهنگ ساخت و ساز کشور در اختیار کارفرمایان ما قرار میگیرد.

EnglishIran