• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info@sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

5D

بعد پنجم یا برنامه ریزی بودجه

مطمئناً بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان از افزایش هزینه ها در طول پروژه و ادعاهای به وجود آمده ابراز ناراحتی نموده اند. بسیاری از مناقصات ما بدون تأمین درست بودجه، بدون شناخت هزینه برگزار شده است. این نحوه باعث افزایش قیمت در زمان اجرا، قیمت های جدید، وارد شدن به 25 درصد قراردادها شده است. اکنون تصور فرمایید که هزینه پروژه در لحظه ی پیش از طراحی برآورد شده است و بودجه جریان مالی ماهیانه دیده شده است. نتیجه کار روند اجرائی شفاف و درست می باشد. بعد پنجم بیم نیز وظیفه تدقیق بودجه، تبدیل داده های عددی به گرافیکی برای افزایش سرعت تبادل اطلاعات درسطوح مختلف را دارد. از طرفی همچون بعد چهارم در این زمینه همکاران ما تلاش نموده اند تا با فرهنگ سازمانی و بومی کشور هماهنگ تر شویم و براساس ارز رسمی کشور بودجه نمایش داده می شود. در مقابل نمونه ای از این سیستم را مشاهده می فرمایید.

EnglishIran