• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info@sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

Families

ساخت فمیلی ها و شئ های مورد استفاده در مدل تهیه شده CDE

مدل یکپارچه درون CDE باید با دو المان lod و loi تکمیل شود که مدل را شامل جزئیات گرافیکی و غیر گرافیکی می نماید. با توجه به مورد مذکور استفاده از تجهیزاتی که داخل کشور استفاده می شود بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو برای ارتباط زنجیره تأمین کنندگان با طراحان بسیاری از تجهیزاتی که داخل کشور تولید می شود به صورت بانک اطلاعاتی تهیه شده است و مورد استفاده شرکت قرار می گیرد. از این رو برای تهیه این سیستم در شرکت های BIM محور خدمات تولید فمیلی های پارامتریک ارائه می شود.

5 Families
6 Families
1 Families
2 Families
3 Families
4 Families
EnglishIran