27
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه: ابزارها و فنون

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه: ابزارها و فنون برآورد قیاسی[۱] برآورد هزینه قیاسی به معنی استفاده از هزینه واقعی پروژه­های مشابه قبلی برای...

Read More