نوشته‌ها

bim-demolition-plan

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برآورد هزینه: ابزارها و فنون

برآورد قیاسی[1]

برآورد هزینه قیاسی به معنی استفاده از هزینه واقعی پروژه­های مشابه قبلی برای برآورد هزینه پروژه جاری است.

برآورد هزینه قیاسی معمولاً برای برآورد هزینه­ها در زمانی به کار می­رود که مقدار اطلاعات مشروح درباره پروژه (مثلاً در مراحل اولیه) محدود است.

در برآورد هزینه قیاسی از قضاوت خیره استفاده می­شود.

برآورد هزینه قیاسی عموماً هزینه کمتری نسبت به فنون دیگر دارد،

اما دقت آن نیز معمولاً کمتر است. این برآورد، زمانی که پروژه­های قبلی در واقع و نه فقط در ظاهر، مشابه هستند

و افراد یا گروه­های آماده کننده برآوردها، خبرگی لازم را دارند، بیشترین قابلیت اعتماد را دارد [6].

2-تعیین نرخ هزینه منابع

فرد تعیین کننده نرخ­ها یا گروه آماده کننده برآوردها باید برای برآورد هزینه فعالیت­های زمان بندی، نرخ هزینه­های واحد، مثل هزینه نیروی انسانی در ساعت و هزینه مواد اولیه در واحد حجم را برای هر منبع بدانند. جمع آوری قیمت­ها، یک روش بدست آوردن نرخ­هاست. برای محصولات، خدمات یا نتایجی که باید تحت قرارداد بدست بیایند، می­توان نرخ های استاندارد با ضرایب افزایش دهنده در نظر گرفت. به دست آوردن داده از پایگاه داده­های بازرگانی و فهرست های چاپ شده فروشندگان، از جمله دیگر منابع در دسترس برای نرخ هزینه هستند. اگر نرخ­های واقعی مشخص نباشند، خود نرخ­ها هم باید برآورد شوند[5].

برآورد پایین به بالا[1]

این فن شامل برآورد هزینه هر بسته کاری یا فعالیت زمان بندی با پایین­ترین سطح جزئیات است. سپس جزئیات این هزینه، خلاصه سازی شده و به سطوح بالاتر جهت گزارش­دهی و پیگیری منعکس می­شود. هزینه پایین به بالا و دقت برآورد آن نوعاً با توجه به اندازه و پیچیدگی هر فعالیت زمان­بندی یا بسته کاری تعیین می­شود. عموماً فعالیت­های با کارهای وابسته کوچک­تر، دقت براورد هزینه فعالیت­های زمان بندی را افزایش می­دهند[7].

[1] Bottom-up Estimating

[1] Analogous Estimating