نوشته‌ها

بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

روش های پیاده سازی ساخت وساز ناب

-7-3-1 روش 5S

این روش به عنوان نقطه شروع اعمال اصول تولید ناب به صنعت ساخت توسط بسیاری از کارشناسان تلقی می شود. این روش تأکید بر تمیزکاریو مرتب سازی محیط کارگاه دارد و همچنین از نتایج ملموس تری نسبت به دیگر روش ها برخوردار است. مراحل 2گانه این روش عبارتاند از :

 1. مرتبسازی:

 2. شامل تفکیک مصالح و ابزار مورد نیاز و قرارداد نآنها نزدیک به محل های مورداستفاده است.
 3. اختصاص مکان: درمرحله بعد مصالح به صورت الگوی منظم یدپوشده وابزارآلات درجعبه های مخصوصی قرارداده میشوند.همچنین به هر پیمانکار دست دو مجای مشخصی ازکارگاهاختصاص مییابد.
 4. ایجادامکاناستاندارد: جانمایی استاندارد اجزای کارگاه ونمایش تصویری اطلاعات کلیدی مصالح و تجهیزات مشغول به کارکه باعث کاهش حرکات افراد و ماشین آلات درکارگاه میگردد.
بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت ذینفعان پروژه در مدلسازی اطلاعات ساختمان

 1. درخشش: پس ازاتمام هرمرحله ازکار کارگران موظف به تمیزکاری کارگاه میباشند.
 2. ادامه روند: پس ازتمیزکاری باید ترتیبی اتخاذ گردد
 3. تا روندفعالیتهای 1گانه مذکوردردیگرفرآیندهای پروژه نیز ادامه یابد.

مزیت این روش سهولت اجرای آن برای کسانی است

که هیچ تجربه ای در اعمال اصول مدیریت ناب ندارند

و این روش کمک می کند تا اعضای پروژه نظم در کار تیمی

را تمرین کرده و بهبود پیوسته را به صورت محسوس در خلال پروژه درک کنند .

مزیت این روش سهولت اجرای آن برای کسانی است که هیچ تجربه ای در اعمال اصول مدیریت ناب ندارند و این روش کمک می کند تا اعضای پروژه نظم در کار تیمی را تمرین کرده و بهبود پیوسته را به صورت محسوس در خلال پروژه درک کنند .

روش Last Planner

این روش که در سال 2000 توسط بالارد مطرح شد، تکیه بر انجام فعالیت هایی دارد که می توانند انجام گیرند و منابع لازم برای انجام آنها وجود دارد و نه فعالیت هایی که باید انجام گیرد. با توجه به طبیعت پویایی پروژه های ساخت یک برنامه زمان بندی اصلی که در ابتدای پروژه تهیه می شود به هیچ عنوان نمی تواند به طور کامل تا آخر محقق شود. مراحل این روش عبارتند از :

مدلسازی اطلاعات ساختمان

با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره برداری

پروژه میتوان مشکلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه، حجم زیاد

نقشه های تولیدی، حجم بالای نامه نگاریها، عدم کشف

تناقضات و خرابیها، تغییرات زیاد و ناتوانی در ایجاد تصویر کلی

از پروژه نهایی برای عوامل درگیر را مشاهده نمود. از آن جا که صنعت ساخت

در گروه صنایعی است که زمان و هزینه زیادی در پروژههای آن صرف میشود،

کاهش زمان و هزینه موجب افزایش بازده این صنعت والبته سودآوری بیشتر در آن خواهد شد.

لذا در سالهای

اخیر تلاشهای زیادی در این زمینه انجام شده می باشد که ظهور فناوریهای

نوین یکی از ثمرات آن است. مدل سازی اطلاعات ساختمان از جمله مثالهای استفادهی

فناوریهای نوین در صنعت ساخت می باشد،

که تقریبا از سال 2002 بر سر زبان ها افتاد.

 

با توجه به منافعی که از این تکنولوژی در صنعت ساخت حادث می شود، بسیاری از شرکت ها

کارخانه دارو سازی

pharmaceutical packing production line conveyer at manufacture pharmacy factory

در سراسر دنیا رو به آن آورده و در بعضی از کشورها با ورود دولت و تصویب قوانین مرتبط پ

یاده سازی آن در طی مراحل پروژه اجباری گشته است.
بر پایه اطلاعاتی که از نظارت 5071 پروژه عمرانی اجرایی به دست آمده در پایان سال 88

حدود 56 درصد از اهداف یک ساله پیش بینی شده برای عملیات عمرانی ملی محقق شده است.

این رقم از میزان تحقق اهداف در پایان سال 1390 حدود 3.5 درصد کمتر است. انحراف

زمان و هزینه در پروژه های کشور ، 17.8 درصد از پروژه ها با وزن مالی 18.1 درصد

مطابق با برنامه زمانی تعیین شده پیشرفت کرده اند.7.7 درصد از پروژه ها (با وزن مالی12.3 درصد)

به طور متوسط 19درصد از برنامه زمانی مندرج در موافقتنامه جلو افتاده و باقی مانده پروژه ها

که از نظر تعداد 74.5 درصد و از لحاظ مالی 69.6 درصد وزن دارند، به طور متوسط 18.8

درصد عقب تر از برنامه زمانی بوده اند . 50.7% نارسایی اعتبار، 13.5% دستگاه اجرایی ،

5.5% پیمانکار و 30.3% از سایر علل های تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی

ملی در برنامه چهارم توسعه (1384-1388) بوده اند. (سازمان برنامه و بودجه کشور)
شکل 1-2 علل تاخیرات در پروژه های عمرانی ملی در برنامه چهارم توسعه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اصول اساسی lean

در واقع استراتژی تویوتا تولید ماشینی بود تا یک سری نیازهای خاص مشتری را برآورده کند، نه اینکه مشتری از میان تعداد انبوهی ماشین یکی را انتخاب کند. بعبارت دیگر تولید باید بگونه ای باشد که محصول تا قبل از اینکه نیاز به آن وجود داشته باشد، ساخته نشود. این استراتژی تولید به موقع Just in time)) نام دارد که باعث مصرف کمتر مواد اولیه، کاهش کارهای ناتمام و همین طور کاهش زمانهای تقدم می شود. در حالیکه تولید انبوه رایج یک سیستم فشاری است که حجم تولید را بر اساس پیش بینی بازار در نظر می گیرد، تولید به موقع یک سیستم کششی است که نیاز واقعی مشتری را پاسخ می دهد. هم چنین سیستم های فشاری در معرض تولید بیش از نیاز یا کمتر از نیاز بر اساس پیش بینی بازار می باشند، اما تولید به موقع تنها از منابعی استفاده می کند که نیاز واقعی را جوابگو باشند .( 2011،Lincoln)

پنج اصل اساسی در رابطه با lean عبارتند ازAziz & Hafez ,2013): ) و Womack and Jones, 1990))

 • ارزش: ارزش از نظر مشتری بایدبطوردقیقتعریفگرددوبایداینتعریفمدنظرقرارگیرد.
 • جریانارزش: ترسیمجریانارزشبرایهرمحصولیاخدمت،تلفاترامشخصکردهوحذفیاکاهشآنهاراتسهیلمیکند.
 • جریان: بایستیفعالیتهایغیرارزشآفرینرابهجریانانداختوازسكوناجتنابکرد.
 • کشش ها: در تمامی فعالیتها باید سعی بر این باشد تا سیستم کششی بر اساس نیاز مشتری پیاده گردد.
 • كمال: همواره بایدبسویکمالگامبرداشتهشود. حتیاگراینامر ۱۰۰ درصدحاصلنشودبهکاهشتلفاتمیانجامد.

  تعیین ارزش هر محصول

  نقطه اصلی شروع تفکر ناب، ارزش است . تنها مصرف کننده نهایی است که ارزش را تعریف  میکند ولی سازنده است که باید براساس تعریف خریدار، ابتدا ارزش را شناسایی و تعیین کند و سپس آن را بفرمندو از دیدگاه مصرف کننده، همین امر دلیلی وجودی اوست. ارزش تنها هنگام بی معنا و مفهوم دارد که در چارچوب یک محصول کالا یا خدمات معین بیان شود . محصولی که روزهای مصرف کننده خود را با قیمتی معین و در زمانی معین برآورده می سازد . به دلایل بسیار عادی، برای سازندگان تعریف ارزش، کار بسیار سخت

بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی

مسلما، مديريت طراحی را می توان با استفاده از ابزار و رو شهاي

جديد معرفی شده توسط مدل سازي اطلاعات ساختمان و ساخت وساز ناب بهبود داد.

بااين حال، در پروژه هايی که از BIM استفاده می کنند،

نقش پرسنل، روش هاي طراحی و همچنين ارتباط بين طراحان بسيار مهم است

و درصورتی که مبتنی بر مديريت پروژه سنتی باشد

تنها می تواند تا حدودي با شيوه جديد کار سازگار شود. در مديريت طراحی ساختمان، استفاده از ابزارهاي مديريت ناب می تواند

ارزش را براي مشتري افزايش دهد، بهبود عمليات و از بين بردن فعاليت هايی که ارزش افزوده را اضافه نمی کنند

را به همراه داشته باشد .

(  (Tauriainen et al., 2016پروژه هايی که داراي چندين طرف هستند

در صنعت ساخت وساز معمول هستند. در پروژه هاي ساختمانی، چندين رشته طراحی وجود دارد

که بايد باهم به طور موثر کار کنند تا انتظارات و نيازهاي مشتريان را برآورده کنند و از اشتباهات و درگيري ها در طراحی جلوگيري کنند.

اين چالش ها با مديريت طراحی غير سيستماتيک و شيوه هاي طراحی هاي

مختلف آن را در معرض ابتلا به طراحی خطاها و درگيري قرار می دهد.

مديران طراحی از شيوه هاي

مديريتی مختلف براي مديريت پروژ هها استفاده کرده اند

و هيچ استانداردي براي همکاري بين رشته هاي مختلف طراحی، ساخته نشده است. چالش هاي بيشتر موجب معرفی BIM می شوند

و تغييراتی که آن ايجاد می کند آغاز می گردد.

BIM را می تواند به عنوان يکی از بزرگ ترين تغييرات در صنعت طراحی پس از استفاده از CAD دانست

که داراي پتانسيل براي ارتقاي صنعت ساخت وساز می باشد. بااين حال، شيوه هاي فعلی مديريت طراحی مانع از اين پيشرفت ها شده است.

بخشی از اين امر به دليل اين واقعيت است که مديريت پروژه ضعيف در زمان برنامه ريزي سخت دشوار است و زمان کافی براي بهينه سازي راه حل هاي طراحی وجود ندارد.

 

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نبود اطلاعات اساسی

این محیط یک مخزن مرکزی است که اطلاعات پروژه درون آن قرار دارد.

محتوای CDE محدود به دارایی ایجاد شده در یک محیط BIM نیست

و بنابراین شامل مستند سازی، مدل گرافیکی و دارایی های غیر گرافیکی می شود.

در استفاده از یک منبع

واحد همکاری اطلاعات بین اعضای پروژه باید افزایش یابد،

اشتباهات کاهش یافته و از کپی برداری و دوباره کاری باید اجتناب شود. در واقع داده هایی که هرگز تولید نشده اند

که به اصطلاح  Lack Of Informatinیا خلع در اطلاعات نامیده می شوند نیز، شناسایی می شوند.

ساخت و ساز بر مهارت های طیف گسترده ای از رشته ها متکی است

و CDE اطلاعاتی را از همه کسانی که به عنوان بخشی از تیم پروژه گسترده تر کار می کنند

، گرد هم می آورد.

به عنوان مثال ممکن است از منابع معماری، چشم انداز، ساختاری،

شهری/ زیر ساختی و کارکنان مکانیکی، برق، لوله کشی و خدمات، داشته باشد

و این اطلاعات به عنوان الزامات کارفرما که در نقاط خاص پروژه به کار گرفته شده اند

به CDE اضافه خواهد شد. CDE باید به عنوان منبع نهایی حقیقت خدمت کند و تعدادی از مزایا را برای همه افراد به ارمغان آورد از جمله:

 • اعضای تیم پروژه می توانند از CDE برای تولید اسناد استفاده کنند
 • که به استفاده از ترکیبات مختلف از دارایی های مرکزی نیاز دارند،
 • با اطمینان از این که آن ها از آخرین دارایی های (مانند دیگران) استفاده می کنند.
 • هماهنگی فضایی در ایده استفاده از یک مدل متمرکز، ذاتی است.
 • اطلاعات تولید شده باید برای اولین بار با فرض این که مشارکت کنندگان
 • از فرآیند ها برای به اشتراک گذاری اطلاعات پیروی کنند، درست باشد.
 • BIM پیشنهاد می کند که یک مدیر اطلاعات (به عنوان مجزا از هماهنگ کننده BIM، بدن هیچ مسئولیت طراحی، تشخیص برخورد و هماهنگی مدل ها) منصوب شود. مدیر اطلاعات مسئول حفظ هزاران اطلاعات ایجاد شده و مشترک است. هدف نهایی بهبود خلق، به اشتراک گذاری و انتشار اطلاعات زیربنایی از تحویل پروژه است. ایده همکاری برای ایجاد نتایج بهبود یافته و کارایی در قلب اجرای رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های ساخت و ساز است
بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

امکان دادن به خریدار

نخسین نتیجه قابل مشاهده تبیدل  بخش ها به

گروه های محصول و بچ ها به  حرکت، آن است که زمان لازم برای عبور از مراحل

سه گانه زیر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد:

مرحله  انگاره محصول تا ورود به بازار، مرحله  فروش محصول تا “تحویل آن

و مرحله دریافت مواد اولیه تا رسیدن به محصول

نهایی .تفکر ناب معتقد است که اگر نتوانید ۵۰ درصد

از زمان مورد نیاز برای تکوین محصول، ۷۵ درصد از زمان مورد نیاز برای فرایند

سفارش گیری و ۹۰ درصد از زمان مورد نظر برای ساخت فیزکی بکاهید

بی شک اشکالی در کار شما وجود دارد . سامانه های ناب

می توانند بی درنگ به تغییرات پاسخ دهند و در نتیجه مي توانند محصولات خود را با هر ترکیبی بسازند

این پدیده به این معنی است که سامانه از طریق کاهش موجودی و تسریع بازگشت سرمایه

، یک ثروت ناگهانی و باد آورده را به وجود می آورد .این روش به دلیل توانایی در طراحی،

برنامه ریزی و ساخت دقيق آنچه که مشتری می خواهد و در زمانی که می خواهد

، یک انقلاب است و معنای آن این است که شما دیگر می توانید پیش بینی فروش

را رها کنید و به سادگی فقط آن چیزی را بسازید که مشتری نیاز دارد و از شما میخواهد

.یعنی شما می توانید به مشتری امکان دهید و در موقع نیاز محصول را از شرکت

شما بیرون بکشد، به جای آن که محصولاتی را که او نخواسته است، به او تحمیل کنید

یکی از اثرات مهم این گام در اقتصاد این است که وقتی مشتریان بدانند آنچه را که می خواهند،

فورا به دست می آوردند و وقتی تولید کنندگان از حراج ها و تخفیف های فصلی و دوره ای دست بردارند،

یعی همان عملیاتی که هدف آن فروش کالاهایی است که کسی خواهان آن نیست، آنگاه تقاضا ثبات بیشتری خواهد یافت.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ساخت ساز با jt

فاز یک : در سال اول باید این سیستم را از طریق کلاس های آموزشی،

سمینار ها و کنفرانس ها مختلف برای همگان معرفی نموده و آن ها را با BIM آشنا نمود

و عوامل دخیل در صنعت ساخت را تشویق به پیاده سازی این سیستم نمود

.در کل در فاز اول این سیستم، به مدت یک سال به صورت پیشنهادی بوده

و سطح به کارگیری آن در پروژه بسته به شناخت شرکت ها از این تکنولوژی می باشد

و حتی در صورت صلاحدید شهرداری می توان مشوق هایی نیز جهت بکارگیری BIM

در پروژه برای عوامل

در نظر گرفته شود .لازم به ذکر است برای بهره مندی از بیم لازم است

در این یک سال با تامین کنندگان مصالح و تجهیزات صحبت شده و مدل

تجهیزات آن ها دریافت و بانک اطلاعاتی برای شروع کار آماده گردد.

طبیعتا این بانک به مرور کامل تر خواهد شد. برای پیگیری جدی

و پیاده سازی این سیستم

در صنعت ساخت نیازمند اجباری ساز

ی مدلسازی اطلاعات ساختمان و تدوین قوانین و دستورالعمل های

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مربوطه می باشد . این قوانین باید در سال اول و در حین اجرای فاز اول تدوین گردیده تا در سال دوم به معرض ظهور رسیده و به شرکت ها ابلاغ گردد  .

فاز دو : برای پیاده سازی این سیستم علاوه بر درنظرگرفتن

سطح خدمات باید متراژ و هزینه پروژه را نیز در نظر گرفت که

به ترتیب، پروژه ها اولویت بندی شده ولزوم بکارگیری BIM

در آن ها به صورت قانون دربیاید .پیشنهاد آن است

که در این مرحله پیاده سازی بیم، برای پروژه های بیمارستانی،

هتل ها و مراکز تجاری بزرگ مقیاس سطح یک بیم و برای ساختمان های دیگر سطح صفر اجباری گردد.

فاز سه : پس از دو سال از گذشت فاز دو و بهبود فرآیندها

و آیین نامه ها و تکمیل بانک اطلاعاتی اقلام پیشنهاد می گردد

برای پروژه های بیمارستانی، هتل ها و مراکز تجاری بزرگ مقیاس سطح دو بیم

و برای ساختمان های دیگر سطح یک بیم اجباری گردد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

افزايش ارزش

به اين ترتيب استفاده از BIM و مديريت طراحی ناب می تواند منجر به افزايش ارزش براي مشتري شود.

محتواي کار طراحی می تواند تجسم شود و کارهاي طراحی که ارزش ايجاد نمی کنند شناسايی و حذف شوند.

در همان زمان، ارزش افزوده وظايف را می توان بهبود داد.

همچنين تعداد چرخه هاي طراحی و اشتباهات طراحی می تواند کاهش يابد که به فرايند ساخت وساز سريع، نرم تر و ارزان تر می انجامد .

( (Merton, Fiske & Kendall, 1990 BIM با تکيه بر يک منبع اطلاعات و امکان چک کردن برخوردها تا حد زيادي ناسازگاريهاي طراحی را کاهش می دهد.

پيشرفت هاي ديگر شامل توليد

آسان تر از گزينه هاي طراحی، نگهداري

بهتر اطلاعات و يکپارچگی مدل طراحی، ازجمله وابستگی به يک منبع واحد اطلاعات و شناسايی برخورد است .

(فرج زاده و دیگران، 1396( الزامات طراحی نيز ساده تر است

و جريان اطلاعات بهبوديافته است.

درنتيجه کاهش زمان چرخه توليد رسم، مرحله طراحی مفهومی می تواند

گسترش يابدBIM (Eastman et al., 2011).  موفق به تغيير فرآيندهاي کاري و حذف بسياري از اين اتلاف زمان شده است.

مديريت ناب در ساده ترين شکل آن به معنی از بين بردن ضايعات

در هر مرحله از روند کار و در همان زمان، توليد ارزش افزوده براي مشتري

با تکميل ارزش و اضافه کردن توابع به طور موثر و به سرعت است .

Dave et al., 2013)) و O’Connor & Swain, 2013)) هدف آن

به حداکثر رساندن بهره وري کار، منابع و مواد و همچنين بهبود مديريت

مسائل مربوط به متغير پروژه ساخت وساز است.

با بهره گيري از سيستم برنامه ريزي در طراحی و مديريت طرح می توان به بهبود شفافيت

پروژه از طريق برنامه، ماتريس ساختار طراحی ودرصد تکامل طرح دست یافت .

(AlManei, Salonitis & Tsinopoulos, 2018) به اين ترتيب با به کارگيري BIM میتوان با کاهش ضايعات، دوباره کاري ها و مديريت تغييرات در پروژه، ارزش ها را بالابرده و به ساخت وساز ناب دست يافت.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعامل بین BIM و ساخت ناب

یک تجزیه و تحلیل گسترده از تعامل بین ساخت ناب و BIM در سطح مفهومی صورت گرفته است

و هم افزایی قابل توجهی بین این دو مشاهده شده است شهرت این تعامل خاص در صنعت ساخت در سال هاي اخیر افزایش یافته است.

مفهوم ساخت ناب، مشکلات ذاتی در روند ساخت را نشان می دهد،

در حالی که BIM بر موانع

غلبه میکند .(Dave, Boddy & Koskela, 2011) پژوهش هاي مداوم بر اساس شواهد تجربی و عملی 56

تعامل را بین این دو شناسایی کرده است که اکثراً اشتراکات مثبت است . (Sacks et al., 2009)به نظر میرسد

BIMاز اکثریت مفاهیم ناب پشتیبانی می کند .VisiLean یک سیستم مدیریت تولید ناب است که از BIM به عنوان سکوی بصری استفاده می کند

و برنامه ریزی جریان حرکت را در سایت ساخت و ساز امکان پذیر می کند . (Dave, Boddy & Koskela, 2011) براین اساس ،

یک چارچوب یا طبقه بندی

تجزیه و تحلیلی برای ارزیابی ساخت و ساز ناب و BIM ایجاد شده است. انتظار

می رود این چارچوب دقیق برای تحقیقات آینده (هم تحقیق علمی تجربی و هم طراحی علوم) در رابطه با این تعامل مفید باشد.

به معنای وسیع تر ، چارچوب و تحلیل را می توان نمونه ای از تعامل بین فن آوری های اطلاعاتی جدید و سیستم های تولیدی

که در خدمت آن ها هستند ، دید. به همین ترتیب ، ممکن است برای تحقیق و تجزیه و تحلیل چنین سیستم هایی

فراتر از ساخت و ساز مفید باشد. در چارچوب علم طراحی ، این یک تحقیق سازنده است ، زیرا یک دیدگاه مفهومی از تأثیر رویکرد به فناوری طراحی را ارائه می دهد که تأثیر تحول گرا نه تنها در فرآیند طراحی بلکه در کل فرآیند ساخت و ساز دارد.

 

BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت پروژه

مدل سازی اطلاعات ساختمان اولین بار در سال 1992 توسط محققین مطرح شد اما حدود 10 سال طول کشید

تا در سال 2003 از آن بصورت عملیاتی در پروژه ها استفاده گردد .

(Nederveen et al., 1992) از سوی دیگر، می توان گفت این روش در سال 1980 به عنوان مدل تولید ساختمان در آمریکا

و به عنوان مدل اطلاعات محصولات در اروپا استفاده می شد که این دو در اوایل دهه 1990 با نام مدلسازی

اطلاعات ساختمان BIM

تلفیق شدند (Eastman et al, 2011). فناوری BIM به تدریج توسعه داده شده و عملا در صنعت AEC

از اواسط سال 2000 در پروژه هایی شروع شده و استفاده می شود . (Azhar et al., 2012)ایالات متحده آمریکا اولین کشور

در اجرا و پیاده سازی BIM است

(NIBS, 2013). مدل سازی اطلاعات ساختمان نشان دهنده تصویری دیجیتال

از مشخصات فیزیکی و عملکردی یک سازه به منظور ایجاد یک مبنای قابل اعتماد برای تصمیم گیری ها در طول چرخه حیات سازه است .(ISO Standard, 2010)

Archicad قدیمی ترین نرم افزارBIM ، در زمینه معماری جهان است که بصورت پیوسته به حیات

خود ادامه داده است. شرکت توسعه دهنده Archicad آنرا در اوایل دهه 1980 وارد بازار نمود.

از طرفی Revit  معروف ترین بستر نرم افزاری و پیشرو در بازار برای BIM در طراحی معماری است

که در سال  2002 به وسیله شرکت Autodesk  معرفی گردید. ) گلابچی و دیگران ،1395، 201-203)

مدل سازي اطلاعات ساختمان توجه اکثر رشته هاي درگير در ساخت وساز ازجمله معماري،

مهندسی عمران، فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت پروژه را به خود جلب کرده است.

با اين حال مدل سازي اطلاعات ساختمان روشی سريع و با اثرگذاري است که بيشتر در مديريت طراحی و ساخت به کار می رود. ( محسنی, سلطانی و جالينوس، 1393)