23
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد‌های BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد‌های BIM یکی از اهداف اصلی تکنولوژی BIM، پشتیبانی از تمام مراحل پروژه، از مرحله‌ی مطالع امکان سنجی و ادامه آن تا پایان چرخه عمر پروژه...

Read More