• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: bep

 • 11
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده برای حمایت از مسیر پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید کمیته ای برای کنترل و سیستماتیک کردنش ایجاد شود. این تیم باید...

  Read More
 • 11
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی کامل...

  Read More
 • 10
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE همکاری ۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها ورژن نرم افزار باید  به عنوان خرجی مورد توافق قرارگیرد نه فرم...

  Read More
 • 10
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی...

  Read More
 • 09
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه ۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان و باید تمام فعالیت ها و روش...

  Read More
 • 09
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد M= اجباری R=اختیاری قرارداد COBie هزینه CDE LOD...

  Read More
 • 08
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند –  اهداف این سند برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP)  یک سند جهت اطمینان از موفقیت اجرائی سازی BIM در پروژه نام پروژه با...

  Read More
EnglishIran