۱۲
دی

مدلسازی اطلاعات ساختمان دسته های بنیاد قابلیت همکاری و صنعت

مدلسازی اطلاعات ساختمان دسته های بنیاد قابلیت همکاری و صنعت اتحاد بین المللی برای ایجاد قابلیت همکاری (IAI) برای خصوصیات استاندارد بین المللی BIM توسعه یافته است، تعریف ifc...

Read More