مدلسازی اطلاعات ساختمان نگرشی نوین در موفقیت پروژه

خدمات ما

همکاری

تدوین دستورالعمل و آیین نامه ها ی مدلسازی

بخش تخصصی تدوین دستورالعمل و آیین نامه های شرکت مهندسی سازه سترگ ایرانیان نشریه و دستورالعمل های گوناگونی را به منظور استاندارسازی مقوله ی مدلسازی اطلاعات ساختمان ، راهبری نموده و می توان اذعان داشت جز معدود شرکتهای تخصصی در این زمینه می باشد و از خدمات مشاوران ارشد تدوین کننده نشریه ها و آیین نامه ها در ایران بهره مند است.

قرارداد

پیاده سازی بلوغ سازمانی براساس بیم

شرکت با نگرش علمی و بکارگیری دانش همراه با بینش در پروژه های اقدام به افزایش بلوغ سازمانی از طریق تدوین اسناد استراتژیک بیم و فرآیند های سازمانی مربوطه نموده است. اتوماسیون و چابک سازی از طریق مدیریت سازمانی امکان پذیر است و این مدیریت در بلوغ سازمانی اتفاق می افتد.

مدل سه بعدی بیم

پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرکت مهندسی سازه سترگ ایرانیان با تجربه بسیار در زمینه ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت و کنترل پروژه، خدمات تخصصی “مدل سازی اطلاعات ساختمان” (BIM) ارائه نموده است.مدلسازی اطلاعات ساختمان نمایش ویژگی های فیزیکی وکاربردی پروژه به نحوی که تمام نقشه ها و اطلاعات مربوط در قالب یک منبع مشترک، به تصمیم گیری های افراد ذینفع در طول چرخه ی حیات پروژه کمک می کند.

ابعاد بیم

3D MODELING

مدلسازی سه بعدی با نرم افزار های بیم بیس بستر شروعی مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد

INFORMATION

اطلاعات و جریان گردش آن اصولی ترین تفاوت بیم با مدلسازی است برای دستیابی به بیم باید اطلاعات مناسب بر بستر سه بعدی سوار شود و گردش کار تعریف گردد

4D IN BIM

اتصال زمانبندی به بیم ، نمایش گرافیکی زمانبندی، کاهش زمان انتقال اطلاعات و مدلسازی جبهه های کاری

5D

تصال بودجه و هزینه به مدل ایجاد شده همرا نمایش مصرف منابع

تصویرگرائی

نمایش و حرکت در ساختمانی که هنوز ساخته نشده است. تبلیغات، فروش رضایت ذینفعان و… از جمله مزایای تصویرگرائی است

تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری توسط مدل اطلاعاتی بیم با توسعه نرم افزار