مدلسازی اطلاعات ساختمان

اصول اساسی lean

در واقع استراتژی تویوتا تولید ماشینی بود تا یک سری نیازهای خاص مشتری را برآورده کند، نه اینکه مشتری از میان تعداد انبوهی ماشین یکی را انتخاب کند. بعبارت دیگر تولید باید بگونه ای باشد که محصول تا قبل از اینکه نیاز به آن وجود داشته باشد، ساخته نشود. این استراتژی تولید به موقع Just in time)) نام دارد که باعث مصرف کمتر مواد اولیه، کاهش کارهای ناتمام و همین طور کاهش زمانهای تقدم می شود. در حالیکه تولید انبوه رایج یک سیستم فشاری است که حجم تولید را بر اساس پیش بینی بازار در نظر می گیرد، تولید به موقع یک سیستم کششی است که نیاز واقعی مشتری را پاسخ می دهد. هم چنین سیستم های فشاری در معرض تولید بیش از نیاز یا کمتر از نیاز بر اساس پیش بینی بازار می باشند، اما تولید به موقع تنها از منابعی استفاده می کند که نیاز واقعی را جوابگو باشند .( 2011،Lincoln)

پنج اصل اساسی در رابطه با lean عبارتند ازAziz & Hafez ,2013): ) و Womack and Jones, 1990))

  • ارزش: ارزش از نظر مشتری بایدبطوردقیقتعریفگرددوبایداینتعریفمدنظرقرارگیرد.
  • جریانارزش: ترسیمجریانارزشبرایهرمحصولیاخدمت،تلفاترامشخصکردهوحذفیاکاهشآنهاراتسهیلمیکند.
  • جریان: بایستیفعالیتهایغیرارزشآفرینرابهجریانانداختوازسكوناجتنابکرد.
  • کشش ها: در تمامی فعالیتها باید سعی بر این باشد تا سیستم کششی بر اساس نیاز مشتری پیاده گردد.
  • كمال: همواره بایدبسویکمالگامبرداشتهشود. حتیاگراینامر ۱۰۰ درصدحاصلنشودبهکاهشتلفاتمیانجامد.

    تعیین ارزش هر محصول

    نقطه اصلی شروع تفکر ناب، ارزش است . تنها مصرف کننده نهایی است که ارزش را تعریف  میکند ولی سازنده است که باید براساس تعریف خریدار، ابتدا ارزش را شناسایی و تعیین کند و سپس آن را بفرمندو از دیدگاه مصرف کننده، همین امر دلیلی وجودی اوست. ارزش تنها هنگام بی معنا و مفهوم دارد که در چارچوب یک محصول کالا یا خدمات معین بیان شود . محصولی که روزهای مصرف کننده خود را با قیمتی معین و در زمانی معین برآورده می سازد . به دلایل بسیار عادی، برای سازندگان تعریف ارزش، کار بسیار سخت

0/5 (0 نظر)