مدلسازی اطلاعات ساختمان

روش های پیاده سازی ساخت وساز ناب

-7-3-1 روش 5S

این روش به عنوان نقطه شروع اعمال اصول تولید ناب به صنعت ساخت توسط بسیاری از کارشناسان تلقی می شود. این روش تأکید بر تمیزکاریو مرتب سازی محیط کارگاه دارد و همچنین از نتایج ملموس تری نسبت به دیگر روش ها برخوردار است. مراحل 2گانه این روش عبارتاند از :

  1. مرتبسازی:

  2. شامل تفکیک مصالح و ابزار مورد نیاز و قرارداد نآنها نزدیک به محل های مورداستفاده است.
  3. اختصاص مکان: درمرحله بعد مصالح به صورت الگوی منظم یدپوشده وابزارآلات درجعبه های مخصوصی قرارداده میشوند.همچنین به هر پیمانکار دست دو مجای مشخصی ازکارگاهاختصاص مییابد.
  4. ایجادامکاناستاندارد: جانمایی استاندارد اجزای کارگاه ونمایش تصویری اطلاعات کلیدی مصالح و تجهیزات مشغول به کارکه باعث کاهش حرکات افراد و ماشین آلات درکارگاه میگردد.
بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت ذینفعان پروژه در مدلسازی اطلاعات ساختمان

  1. درخشش: پس ازاتمام هرمرحله ازکار کارگران موظف به تمیزکاری کارگاه میباشند.
  2. ادامه روند: پس ازتمیزکاری باید ترتیبی اتخاذ گردد
  3. تا روندفعالیتهای 1گانه مذکوردردیگرفرآیندهای پروژه نیز ادامه یابد.

مزیت این روش سهولت اجرای آن برای کسانی است

که هیچ تجربه ای در اعمال اصول مدیریت ناب ندارند

و این روش کمک می کند تا اعضای پروژه نظم در کار تیمی

را تمرین کرده و بهبود پیوسته را به صورت محسوس در خلال پروژه درک کنند .

مزیت این روش سهولت اجرای آن برای کسانی است که هیچ تجربه ای در اعمال اصول مدیریت ناب ندارند و این روش کمک می کند تا اعضای پروژه نظم در کار تیمی را تمرین کرده و بهبود پیوسته را به صورت محسوس در خلال پروژه درک کنند .

روش Last Planner

این روش که در سال 2000 توسط بالارد مطرح شد، تکیه بر انجام فعالیت هایی دارد که می توانند انجام گیرند و منابع لازم برای انجام آنها وجود دارد و نه فعالیت هایی که باید انجام گیرد. با توجه به طبیعت پویایی پروژه های ساخت یک برنامه زمان بندی اصلی که در ابتدای پروژه تهیه می شود به هیچ عنوان نمی تواند به طور کامل تا آخر محقق شود. مراحل این روش عبارتند از :

0/5 (0 نظر)