مدلسازی اطلاعات ساختمان  تغيير در برنامه

1-    تغيير در اهداف پروژه

2-    .2 تغيير در تيم اجرايی پروژه

3-    .3 تغيير در روش اجراي فعاليت ها

4-    .تغيير در استانداردها

5-    5 .تغيير در فرضيات مانند تغيير نرخ ارز، نرخ تورم و

6-     6.تغيير در محدوديت ها مانند ليست فروشندگان مورد تاييد کارفرما

7-    .تغيير در محدوده پروژه و ساختار شکست کار

8-    .8 تغيير در برنامه زمان بندي و اولويت هاي اجرايی فعاليت ها

9-    .تغيير در شرايط تاييد کارفرما

10-     .10تغيير در برنامه مديريت ارتباطات و رويه هماهنگی پروژه

11-     11تغيير در سيستم اندازه گيري پيشرفت فعاليت ها

12-     .12تغيير در برنامه مديريت منابع انسانی پروژه

13-     13تغيير در برنامه مديريت ريسک

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان

  • تغييرات طراحی و معماري

تغييرات در تمام طول عمر پروژه رخ میدهد. نمودار زير نشان میدهد هرچه تغييرات در فازهاي اوليه پروژه انجام شود،تاثيرگذاري بر کل چرخه حيات پروژه بيشتر است و با گذر زمان و بهره برداري از پروژه ميزان تغييرات و اثرگذاري آن ها بر هزينه کاهش می يابد   . (GRIFFITH & SIDWELLT, 1997) .

مدلسازی تصفیه خانه عباس آباد

روش های سنتی ساخت و ساز

روش هاي سنتی ساخت وساز ساختمان هاي اسکلت فولادي و بتنی که همچنان در کشور ما رايج است نمی توانند بهينگی لازم را در زمان هزينه و کيفيت کار ساخت وساز به وجود آورند، اين عدم بهينگی در تمام فازهاي اجرايی پروژه هاي ساختمانی شامل برنامه ريزي، طراحی و محاسبات، اجرا و بهره برداري قابل رؤيت می باشد. (مهاجري برج قلعه و مهدي کلهر، 1394) برخی از نامساعدترين مشکلات مربوط به اين روش هاي سنتی، ناهماهنگی ها و اشتباهات است که علاوه بر بالا بردن هزينه و زمان ساخت، منجر به پائين آمدن کيفيت کار می شود. (رضوانی فر, پرتو و مسلمان يزدي، 1395)

براي بهره گيري از مزاياي BIM شرکت ها و سازمان ها بايد دانش لازم در خصوص چگونگی پياده سازي آن را داشته باشند. بااين حال در کشور ما تلاش زيادي براي معرفی و به کارگيري از BIM انجام نشده است. عمده ترين دلايل سطح بلوغ پايين و مقاومت افراد در برابر تغيير و عدم آگاهی در خصوص چگونگی پياده سازي است. به طورکلی نقش افراد براي پياده سازي موفق BIM بسيار پررنگ تر از ابزارها است. (نعمتی، اشتهارديان و عزيزي، 1395) اجراي BIM  ممکن است تغييراتی را در سازمان ايجاد کند. اين تغييرات عبارت اند از:  (طیبی، اسد و محسن، 1393)

0/5 (0 نظر)