مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM در ایران

با توجه به  برسی‌های پیاده سازی در ایران موارد زیر مشاهده گردید چهار دانشگاه برتر کشور به صورت عملی و با بهره گیری از ارتباط با صنعت با صنعت در بسیاری از پروژه‌های بزرگ و پیچیده کشور اقدام به پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان نموده اند از طرفی اساتید برجسته کشور در زمینه فرهنگ سازی و تربیت افراد متخصص فعالیت های گسترده نموده اند بسیاری از نشریات دانشگاه های کشور با بهره‌گیری از تیم اساتید دانشگاهی اقدام به چاپ کتاب های تخصصی در این زمینه نمودند تحقیقات میدانی انجام پذیرفته سازمان نظام فنی و اجرایی کشور زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کل کشور اقدام به تهیه نقشه راه و دستورالعمل های خاص نمودند

https://sazesetorgiranian.ir/2018/07/23/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/

از طرفی سازمان نظام فنی مهندسی کشور

در راستای اعتبار سنجی افزایش امکان بهره گیری از این متد اقدامات مشاور انجام داده اند.

با توجه به تدوین فرآیند های کاری و ایجاد یک سیستم 

منظم و منضبط در داخل شرکت ها منجر به این می شود

 که شرکت های وابستگی کمتری از نظر دانش سازمانی

به افراد داشته باشند و افراد نتوانند از دانش سازمانی به دست

https://sazesetorgiranian.ir/2020/03/29/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87/ 

https://sazesetorgiranian.ir/2018/02/23/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-bim/

آمده شان از داخل سازمان 

به عنوان یک اهرم فشار در راستای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

عمدتاً حضوردانش در شرکت ها به وسیله فرآیند ها مؤثر خواهد بود،

از طرفی دیگر با تعیین هر یک از افراد در شرکت و جایگزین شدن

پرسنل جدید و مدیران ارشد و میانی جدید امکان به کارگیری

استراتژی کلی شرکت بسیار ساده تر خواهد بود، زیرا با

جایگزین شدن، این افراد با مطالعه فرآیند ها می توانند به سرعت مسلط بر کار شوند

https://sazesetorgiranian.ir/2020/04/17/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%be/

بیم مدلسازی اطلاعات ساختمان

0/5 (0 نظر)