مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت زمان و هزینه

BIM درمدیریت زمان نقش قابل توجهی در راستای کوتاه کردن زمان اجرای پروژه دارد. مشکلات اصلی دراجرای برنامه زمانبندی ساخت وسازعبارتنداز:(Li, Xu & zhang, 2017)

1-مشکلات درفاز قبل ازآمادهسازی

2-نقصهادرفرایندهایطراحی برنامه،اجرا،بازرسی،کنترل

3-

تضاد میان زمان، هزینه وکیفیت

بنابراین، BIM باروشهای زیر زمان اجرای پروژه راکوتاه میکند) :ضیایی،(1394

1-کوتاه کردن زمان اجرای پروژه بااستفاده ازمدلسازی پارامتری

2-کوتاه کردن زمانبندی پروژه بااستفاده ازهماهنگی چند بعدی وپیش ساخته سازی

3-کاهش ریسکهای مرتبط بابرنامه زمانبندی بابرنامه ریزی مبتنی برBIM

4-پاسخگویی سریع به شرایط کارگاهی پیشبینی نشده بااستفاده ازمدلهای چهاربعدی

درارتباط بامدیریت هزینه پروژه، BIMمیتواندهزینه هایاجرای پروژه راتا 21 درصدکاهش دهد. عوامل یکه بطورمستقیم منجر به افزایش هزینه درپروژه هامیشوندعبارتنداز) :ضیایی، (1394

1-فسادمالی

2-برآوردهایاشتباه وغیردقیق

3-اشتباهات عوامل انسانی

4-پیمانکارانجزءفاقدصلاحیت

5-پرت مصالح

6-تعارضات میان عوامل  پروژه)ادعاهایپیمانکار)

7-تقاضایتغییربهدلیلنقصویااشتباهدرطراحیاولیه

8-تورم

9-افزایش هزینه های بالاسری

10-دوبارهکاریهاوتعمیرات

11-مدیریتوکنترلناکارآمدپروژهوشاخصبهرهورینامناسب) ضیایی، (

2 اهداف و مقاصد BIM

يکمدلBIM میتواندبرايمقاصدزيرمورداستفادهقرارگيرد: (ابراهيمیو شاکری، 1392)

1-ترسيماتمناسبساخت: توليدنقشههايساختیبرايسيستمهايمتنوعساختمان،نظيرشيتهاينقشهيساخت میتواندبهسرعتودرستپسازتکميلشدنمدل BIM توليدگردد.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مدلسازی با LOD 500
0/5 (0 نظر)