مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای بیم

مدل سازی اطلاعات ساختمان نمایش دیجیتالی ویژگی های فیزیکی و کاربردی یک ساختمان است و منبع دانش مشترکی برای اطلاعات ساختمان بوده که مبنایی قابل اعتماد برای تصمیم گیری درطول چرخه حیات پروژه از ابتدا تا اختتام، ارائه می دهد.) فانی و همکاران(1391,  و  (Smith, 2007)

مدلسازی تجهیزات

مزایای مربوط به دوران پیش از ساخت

  • ایده پردازی، امکان سنجی و طراحی اولیه: تعیین امکان پذیر بودن انجام پروژه با الزامات عملکردی و کیفیتی مورد نظر و رعایت محدودیت زمانی و هزینه ای، پیش از آغاز طراحی، دارای اهمیت قابل توجه است.  وجود یک مدل تقریبی از محصول نهایی پروژه که به یک پایگاه داده هزینه ای مرتبط گردیده، از ارزش به سزایی برای کارفرما بر خوردار می باشد.
  • افزایش همکاری با استفاده از روش های اجرای یکپارچه :(IPD) استفاده از روش اجرای یکپارچه در پروژه ها، و بکارگیری فناوری (BIM) در طول چرخه حیات پروژه توسط تیم پروژه، مزایای بسیاری دارد. از جمله این مزایا درک بهتر کلیه ابعاد پروژه توسط تیم پروژه، کاهش ارتباطات کاغذی و تاخیرات حاصل از آن را می توان نام برد. (بایابیم، 1396)

0/5 (0 نظر)