مدلسازی اطلاعات ساختمان

نحوه پیاده سازی بیم

برای پیاده سازی BIM ، در کشور انگلستان ٤ سطح از خدمات در نظر گرفته می شود. سطح صفر که وضعیت اولیه قلمداد شد، سطح یک، دو و در نهایت سطح سه که هدف نهایی کشور برای استفاده کامل از خدمات بیم بود.

1-   
سطح صفر: ایجاد کامل نقشه های کامپیوتری دوبعدی )معماری، سازه و تاسیسات( پروژه

شکل 2-15 نمونه ای از ترسیم های CAD

 


از سال 1940 تا 2007 از سیستم CAD[1] به عنوان انتقال اطلاعات

و زبان مشترک صنعت AEC[2] استفاده می شد.

 CAD به معنای Computer Aid Drawing

(کمک رایانه به ترسیم) هست و نرم افزار های زیادی مانند

Autodesk AutoCAD، Vector Design، PDSM

و حتی Adobe illustrator پیشروان این نوع سیستم بودند.

قبل از این موضوع برای تبادل اطلاعات از ترسیم نقشه های دستی استفاده می شد.

مفهوم اصلی نقشه تبدیل داده های عددی به گرافیکی تر بود تا با داشتن زبان

واحد بین تمام دیسیپلین ها کمترین تعارضات به وجود آید. با رشد صنعت

و پیچیده تر شدن این اطلاعات دیگر سیستم و متد CAD پاسخگوی

بسیاری از مشکلات پیش رو نبود در نتیجه سیستم های مختلفی

برای تحول در این صنعت به وجود آمد. در حین استفاد

ه از CAD در سال 1950 مسیر راهی برای معماران، مهندسان

وپیمانکاران به وجود آمد که طبق آن سیستمی را نیاز داشتند

که دیگر برای نمایش دیوار از دوخط استفاده نشود و اطلاعاتی

از قبیل قطر دیوار، لایه های مرکزی، لایه های پوشاننده و جنس مصالح و… را در برگیرد. از این رو مدلسازی با نام های دیگر شروع به کار کردند.


[1] Computer Aid Drawing

[2] Architectural Engineering Construction

چشم انداز بیم محور

0/5 (0 نظر)