مدیریت استراتژیک سازمان و پروژه بر اساس مدلسازی اطلاعات ساختمان

تحلیل، شناخت و هدفگذاری- تدوین استراتژی سازمانی- اجرای استراتژی در سازمان و کنترل و پایش پیشرفت